27 Νοεμβρίου, 2022

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οδηγίες Διοικητικού Ελέγχου Εντύπου των νεοεισερχόμενων Γεωργών

Οδηγίες διοικητικών ελέγχων νεοεισερχόμενων, οι οποίοι υποβάλουν αίτηση για δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ με εγκύκλιο του.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης των αγροτών νεαρής ηλικίας και τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, διενεργείται διοικητικός έλεγχος στα Νομικά Πρόσωπα (ΝΠ) με στόχο οι πληροφορίες αυτές να αξιοποιηθούν ώστε να προσδιοριστούν οι δικαιούχοι ή μη.

Σκοπός του διοικητικού ελέγχου των ΝΠ είναι να διαπιστωθεί αν τα Νομικά Πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων για τη χορήγηση ΕΑ ή της ενίσχυσης Γεωργών Νεαρής Ηλικίας. Για να διαπιστωθούν τα παραπάνω εξετάζεται αν τα Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) που δηλώνονται στην ΕΑΕ ως οικονομικοί διαχειριστές πληρούν τα οριζόμενα της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, ο οικονομικός διαχειριστής (ΟΔ) πρέπει να πληροί σωρευτικά τα κάτωθι:

  • Τόσο ο ίδιος όσο και το Νομικό Πρόσωπο στο οποίο είναι Οικονομικός Διαχειριστής πρέπει να ασκούν γεωργική δραστηριότητα
  • Ασκεί μακροχρόνιο έλεγχο στο ΝΠ
  • Ασκεί καθημερινή διαχείριση στο ΝΠ
  • Λαμβάνει αποφάσεις για το ΝΠ, χωρίς να δύναται να ασκείται βέτο από άλλα ΦΠ
  • Κατέχει ποσοστό/μερίδιο μεγαλύτερο του 50% στο κεφάλαιο του ΝΠ.

Για το έτος αιτήσεων 2022 ο διοικητικός έλεγχος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 15 Νοεμβρίου 2022.