28 Σεπτεμβρίου, 2023

Ηράκλειο: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάζει την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 17:55, στην στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (2ος όροφος) , το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με πενήντα πέντε (55) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

– Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 77.897/22-8-2023 αιτήσεως πρώην εργαζομένων στο Δήμο Ηρακλείου.

– Εξέταση του με αρ. πρωτ. 81.222/31-8-2023 Αιτήματος για έκδοση ψηφίσματος για επιπλέον χρηματοδότηση των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ηρακλείου από το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Ηρακλείου και προώθηση του στα Συναρμόδια Υπουργεία (Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), στην ΕΕΤΑΑ και στην Περιφέρεια Κρήτης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τοποθέτηση για τη λήψη απόφασης για την επωφελέστερη αξιοποίηση του κληροδοτήματος Βαρκαράκη (απόφαση 157/2023 Οικονομικής Επιτροπής).
2. Διαβίβαση αποφάσεων διαγραφής προστίμων αυθαιρέτων (αρ. πρωτ. 77.361/21-08-2023).
3. Εκ παραδρομής είσπραξη και επιστροφή χρημάτων (αρ. πρωτ. 76.082/17-8-2023).
4. Διαγραφή προσαυξήσεων (αρ. πρωτ. 76.361/17-08-2023).
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με τα αιτήματα (5) τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 399/2023 Οικονομικής Επιτροπής).
6. Τροποποίηση της με αρ. 19/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
7. Τροποποίηση της με αρ. 88/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Τροποποίηση της με αρ. 143/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
9. Τροποποίηση της με αρ. 278/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
10. Λήψη απόφασης για τη σύναψη συμβολαίου εκποίησης δημοτικής έκτασης στην κα Αναπολιτάκη Ελευθερία.
11. Εξέταση πρότασης της δρ Αθανασίας Κάντα και του Ινστιτούτου Αιγιακής Προϊστορίας.
12. Αγορά ακινήτου για τη στέγαση του τοπικού καταστήματος Κερασίων.
13. Σύσταση Ιδρύματος Πανανείου.
14. Εξέταση αίτησης παραχώρησης ακινήτου.
15. Εξέταση αίτησης αθλητικού συλλόγου Κουνάβων.
16. Εξέταση της με αρ. πρωτ. 77.932/22-8-2023 2ης αίτησης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των προμηθειών της σύμβασης 86.322/06-9-2022 μέχρι και τις 01-10-2023 για την προμήθεια ενός φορτηγού ανατρεπόμενου μικτού βάρους 12 Tn με αριθμό διακήρυξης 46.857/26-5-2021 λόγω ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. (αρ. πρωτ. 78.880/24-8-2023).
17. Εξέταση της με αρ. πρωτ. 77.928/22-8-2023 2ης αίτησης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των προμηθειών της σύμβασης 51.881/07-6-2022 μέχρι και τις 01-10-2023, για την προμήθεια οκτώ (8) φορτηγών αυτοκινήτων διαφόρων χωρητικοτήτων για την ΟΜΑΔΑ 3 «Ανατρεπόμενο φορτηγό 10 Τn (2 οχήματα), με αριθμό διακήρυξης 76.765/12-8-2021, λόγω ανωτέρας βίας σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. (αρ. πρωτ. 78.899/24-8-2023).
18. Έγκριση του με αρ. πρωτ. 72.305/2023 αιτήματος αναδόχου, ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε, περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της με αρ. πρωτ. 27.423/27-3-23 (23SYMV012371572) σύμβασης (Εντός ΣΒΑΑ). αρ. πρωτ. 76.850/18-8-2023) .
19. Έγκριση του με αρ. πρωτ. 73.866/2023 αιτήματος αναδόχου DOT SOFT, περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της με αρ. πρωτ. 28.578/29-3-23(23SYMV012392422) σύμβασης (Εντός ΣΒΑΑ). (αρ. πρωτ. 76.857/18-8-2023).
20. Μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών της με αρ. πρωτ. 32.916/07-4-23(23SYMV012466178) σύμβασης σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 76.364/17-8-23 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. (αρ. πρωτ. 76.845/18-8-2023).
21. Μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών της με αρ. πρωτ. 32.199/06-4-23(23SYMV012456147) σύμβασης (εκτός ΣΒΑΑ) σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 76.372/17-8-2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. ( αρ. πρωτ. 76.838/18-8-2023).
22. Εξέταση της με αρ. πρωτ. 80.516/29-8-2023 αίτησης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των προμηθειών της σύμβασης 86.337/06-9-2022 μέχρι και τις 20-9-2023, για την προμήθεια ενός (1) διπλοκάμπινου ημιφορτηγού PICK UP 4×4, λόγω ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει (αρ. πρωτ. 80.828/30-8-2023).
23. Παράταση της με αριθμ. πρωτ. 72.635/02-8-2021 Σύμβασης Εκποίησης Εγκαταλελειμμένων οχημάτων της Εταιρείας Καθέρης ΑΒΕΕ.
24. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης εργασιών & του 2ου Α.Π.Ε. της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών (τακτοποιητικοί πίνακες) του έργου “Επισκευή δημοτικής αθλητικής εγκατάστασης Νέας Αλικαρνασσού – γήπεδο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΕΛΟΣ”.
25. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακίνητου στο δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού “.
26. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Έργο διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης Κ.Χ. Μεσαμπελιων – Τμήμα 2”.
27. Χορήγηση 3ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αλικαρνασσού».
28. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ2: Αναβάθμιση δικτύου παιδικών χαρών και υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων στον αστικό ιστό».
29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση διαδρομών προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. εντός πόλεως “.
30. Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών (αρ. πρωτ. 74.561/22-8-2023).
31. Καθορισμός οικοδομικής γραμμής σε τμήμα της οδού Ναυαρίνου στη Φορτέτσα του Δήμου Ηρακλείου έναντι των Ο.Τ. 667 (2219 & Ο.Τ. 686 (2103) της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» [Π.Δ. 6-4-1989 (Φ.Ε.Κ. 204/Δ’/14-4-1989)].
32. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στη πόλη του Ηρακλείου – 2019 (Δίκτυα ύδρευσης – υδρόμετρα – τηλεμετρία –τηλεέλεγχος)» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου» (απόφαση 103/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
33. Έγκριση απομάκρυνσης δέντρου (1 δέντρο) και νέες φυτεύσεις στο Πάρκο Γεωργιάδη (2 δέντρα) – (απόφαση 105/2023 σε ορθή επανάληψη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
34. Έγκριση απομάκρυνσης δένδρου (1 δέντρο) και νέες φυτεύσεις (2 δέντρα) -(απόφαση 106/2023 σε ορθή επανάληψη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
35. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για τη κατασκευή νέας ισόγειας μονοκατοικίας με υπόγειο επί της δημοτικής οδού Δαφνές Βενεράτο στη θέση Κάμπος ή Μουρί, εκτός ορίων οικισμού Βενεράτου στον Δήμο Ηρακλείου (απόφαση 107/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
36. Έγκριση απομάκρυνσης δέντρου (1 δέντρο) στην οδό Θεοφάνους και νέες φυτεύσεις (4 δέντρα) – (απόφαση 108/2023 σε ορθή επανάληψη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
37. Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Απότμησης Πεζοδρομίου για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας σε πλυντήριο οχημάτων, ιδιοκτησίας Speed wash car and moto O.E. επί της οδού Ιωάννη Παστρικάκη – (απόφαση 109/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
38. Έγκριση απομάκρυνσης δέντρου στην Λ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 102 και νέες φυτεύσεις (1 δέντρο) – (απόφαση 110/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
39. Έγκριση απομάκρυνσης δέντρου επί της οδού Α. Σωμαράκη και νέες φυτεύσεις (1 δέντρο) -(απόφαση 111/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
40. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για τη «Προσθήκη κατ’ έκταση, καθ’ ύψος της Ο.Α. 46/2004 και κολυμβητικών δεξαμενών και αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε αθλητικές εγκαταστάσεις», που βρίσκεται επί αγροτικής οδού υπουργείου γεωργίας με όνομα οδός Ζυμβρακάκηδων στη θέση ΣΟΥΝΙΑ τοπικής κοινότητας 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος, Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου, εκτός ΓΠΣ Δήμου Ηρακλείου» (απόφαση 112/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
41. Β΄ Στάδιο της μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης παλιάς πόλης (λήξη δημόσιας διαβούλευσης 3/2023 πρακτικού κυκλοφορίας) – (απόφαση 113/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
42. Έγκριση διέλευσης τουριστικού τραίνου επί της Λ. Κνωσού (λήξη δημόσιας διαβούλευσης 3/2023 πρακτικού κυκλοφορίας) – (απόφαση 114/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
43. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 62 Μαρτύρων- ΕΟ Ηρακλείου Μοιρών – Ιασίου στην περιοχή Ξεροπόταμος – Γιόφυρο (λήξη δημόσιας διαβούλευσης 3/2023 πρακτικού κυκλοφορίας) – (απόφαση 115/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
44. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Ν. Αλικαρνασσού για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αποκατάσταση ζητημάτων κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων – (απόφαση 116/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
45. Ρυθμίσεις ενίσχυσης οδικής ασφάλειας περιφερειακά των σχολείων 5ο Δημοτικό & 53ο Νηπιαγωγείο στην περιοχή Μπεντεβή (λήξη δημόσιας διαβούλευσης 3/2023 πρακτικού κυκλοφορίας) – (απόφαση 117/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
46. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για βελτίωση προσπελασιμότητας και οδικής ασφάλειας πλησίον και πέριξ της οδού Ερμή στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, Δήμος Ηρακλείου (λήξη δημόσιας διαβούλευσης 3/2023 πρακτικού κυκλοφορίας) (απόφαση 118/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
47. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο της Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου με την οδό Αχαιών (λήξη δημόσιας διαβούλευσης 3/2023 πρακτικού κυκλοφορίας) – (απόφαση 119/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
48. Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της Λεωφ. Κνωσσού 20 (λήξη δημόσιας διαβούλευσης 3/2023 πρακτικού κυκλοφορίας) – (απόφαση 120/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
49. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της οδού Μονής Οδηγήτριας (λήξη δημόσιας διαβούλευσης 3/2023 πρακτικού κυκλοφορίας) – (απόφαση 121/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
50. Παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης οχημάτων για τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και μεταφορά 2 θέσεων ΑΜΕΑ επί της οδού Στέφανου Ξανθουδίδου (λήξη δημόσιας διαβούλευσης 3/2023 πρακτικού κυκλοφορίας) – (απόφαση 122/2023 σε ορθή επανάληψη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
51. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Κεράσια και Αυγενική του Δ. Ηρακλείου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο (λήξη δημόσιας διαβούλευσης 3/2023 πρακτικού κυκλοφορίας (απόφαση 123/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
52. Έγκριση τοποθέτησης στεγάστρου κινητού τύπου και ανεμοθωρακίων σε κοινόχρηστο χώρο, παραχωρούμενο για χρήση από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος νομίμως υφισταμένου (απόφαση 124/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
53. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την κατασκευή του έργου «Ανέγερση νέας ισόγειας κατοικίας με σοφίτα, υπόγειο στέγη και δώμα επί της δημοτικής οδού Αλέξη Μινώτη θέση Βραδιάρη περιοχή Λοφούπολη, εκτός ορίων οικισμού κτηματικής περιφέρειας Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 125/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
54. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ για την «άδεια λειτουργίας συνεργείου βουλκανιζατέρ (χαμηλής όχλησης) όλων των οχημάτων, σε ακίνητο με νομίμως υφιστάμενο βιοτεχνικό κτίριο» που βρίσκεται επί της οδού Α εντός ΒΙΠΕ Ηρακλείου στον τομέα Β Νέας Αλικαρνασσού Εντός Εγκεκριμένου Β.Ι.Π.Ε. (απόφαση 126/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
55. Έγκριση άδειας σήμανσης σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης, στην οδό Τριφύτσου Αντωνίου, αρ. 6 του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 127/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).