1 Οκτωβρίου, 2023

Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής-επανεγγραφής για το τμήμα της Βρεφικής Φροντίδας

Ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής-επανεγγραφής για το τμήμα της Βρεφικής Φροντίδας (ηλικίας 8 μηνών έως 2,5 ετών) που λειτουργεί στο Βρεφονηπιακό – Παιδικό Σταθμό Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για το Σχολικό Έτος 2023-2024

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι ξεκινάει η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων εγγραφής- επανεγγραφής για το τμήμα της Βρεφικής Φροντίδας που λειτουργεί στο Βρεφονηπιακό Παιδικό Σταθμό Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για το σχολικό έτος 2023-2024.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Βρεφονηπιακό Παιδικό Σταθμό Αρκαλοχωρίου του Δήμου και σε συνεννόηση (ραντεβού) με τις υπεύθυνες υπαλλήλους του Παιδικού Σταθμού Αρκαλοχωρίου , από τη Δευτέρα 04/09/2023 έως και Δευτέρα 11/09/2023, και ώρες: 08:00 π.μ.-14:00 μ.μ.

Στο τμήμα αυτό θα φιλοξενηθούν αποκλειστικά και μόνο βρέφη ηλικίας από 8 μηνών έως και 2,5 ετών

Τα εγγραφόμενα παιδιά θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής εκείνων που διαμένουν σε όμορο Δήμο αν υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή τους εξυπηρετείται οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων η οποία αιτιολογείται επαρκώς από τους ενδιαφερόμενους γονείς.
Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων θα έχουν αποκλειστικά οι γονείς ή οι έχοντες την επιμέλεια του/των τέκνων.

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Αίτηση εγγραφής του γονέα παρέχεται από το Βρεφονηπιακό – Παιδικό Σταθμό Αρκαλο- χωρίου ή από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης και Πολιτισμού του Δήμου

• Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

α) Για ορφανά παιδιά, ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

β) Για διαζευγμένους γονείς αντίγραφο του διαζευκτηρίου ή σε περίπτωση διάστασης αίτηση διαζυγίου και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ που αποδεικνύει την διάσταση καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας του παιδιού

γ) Για οικογένεια με οποιοδήποτε μέλος ΑμεΑ (πατέρας-μητέρα-παιδιά) πάνω από 67% απαιτείται βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής

• Βεβαίωση εργοδότη όταν και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι
• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ,ΟΤΕ κλπ) από τον οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας των γονέων
• Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού
(παρέχεται από τους Παιδικούς Σταθμούς)
• Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του.
• Βεβαίωση αρμόδιας Στρατολογικής Αρχής, εφόσον πρόκειται για στρατευμένο γονέα
• Για γονέα φοιτητή, απαιτείται βεβαίωση φοίτησης από τη σχολή του
• Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2022 ή εκκαθαριστικό εφορίας του τρέχοντος οικονομικού έτους
• Υπεύθυνη δήλωση των γονέων περί αποδοχής των όρων του κανονισμού λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού(παρέχεται από τους Παιδικούς Σταθμούς)
• Υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή του παιδιού από τον γονέα ή άλλο πρόσωπο το οποίο υποδεικνύει ο ίδιος, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής τους(παρέχεται από τους Παιδικούς Σταθμούς)

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια μόνιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις

• Έντυπο συγκατάθεσης των γονέων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων του παιδιού τους
• Για την εγγραφή παιδιών Δημοτικών Υπαλλήλων(του Δήμου), απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας ότι εργάζονται στον Δήμο με ημερομηνία μεταγενέστερη από την ημερομηνία της ανακοίνωσης
• Για άνεργους γονείς, απαιτείται βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ
• Για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, απαιτείται βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένοι
• Για εργαζόμενους σε οικογενειακή επιχείρηση του/της συζύγου, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφεται το ωράριο εργασίας, τα καθήκοντά τους και να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από την επιχείρηση
• Για ξενοδοχοϋπάλληλους, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη ή αναγγελία πρόσληψης του ΟΑΕΔ
• Αν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού εκκενωθεί μια θέση, τότε επιλέγεται παιδί από τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και κατ’ εξαίρεση αν κριθεί αναγκαίο είναι δυνατόν να εισαχθεί και παιδί που υπέβαλε αίτηση μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων

Πληροφορίες για τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνονται στα παρα
κάτω τηλέφωνα:
• Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης & Πολιτισμού Δήμου Μινώα Πεδιάδας: 28913 40395
• Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αρκαλοχωρίου: 28910 22577
• Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καστελλίου: 28910 31495

Σημείωση:
Η εγγραφή των παιδιών στο Τμήμα της Βρεφικής Φροντίδας του Βρεφονηπιακού- Παιδικό Σταθμό Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας δεν θα είναι δυνατή
με ελλιπή δικαιολογητικά ή εμβόλια καθώς επίσης και όριο ηλικίας των βρεφών.