19 Ιουλίου, 2024

Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε χρήμα

Την Παρασκευή 26.01.2024 θα πραγματοποιηθεί η 5η -από τις διαδοχικές- καταβολές ποσού 2.110.409,86 ευρώ, που αφορά στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε χρήμα, μισθολογικών περιόδων 01/2017 – 01/2020 σε 39.124 τραπεζοϋπαλλήλους.

Συγκεκριμένα, αφορά στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. στους εργαζόμενους (οφειλέτες ή μη του e-Ε.Φ.Κ.Α.) των κάτωθι Πιστωτικών Ιδρυμάτων :

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΤ. ΠΕ.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ. ΠΕ.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ. ΠΕ.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ.,

οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μέχρι 17.01.2024.

Στους οφειλέτες του e-Ε.Φ.Κ.Α. αποδίδεται το ποσό, που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό της συνολικής οφειλής τους (ρυθμισμένη ή μη) με τον αρχικά υπολογισθέν προς επιστροφή ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών (άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4387/2016 – ΦΕΚ 85 Α’, όπως ισχύει & άρθρο 1 της με α. π. Δ.15/Δ’/90598/11.11.2021 Υ.Α. – ΦΕΚ 5404 Β’).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. συνεχίζουν την επεξεργασία των αιτήσεων των λοιπών δικαιούχων, καθώς και όσες υποβλήθηκαν από 18.01.2024 και μετέπειτα, προκειμένου, τα αντίστοιχα ποσά να τους αποδοθούν, με την ίδια διαδικασία, σε