15 Ιουλίου, 2024

ΔΥΠΑ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ειδικό βοήθημα ύψους 764,63 ευρώ

 Ειδικό βοήθημα ύψους 764,63 ευρώ χορηγεί εφάπαξ η ΔΥΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων πολιτών. Το βοήθημα αυτό προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε έμμεσα ασφαλισμένο μέλος και ισούται με 37,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Αναλυτικά, το βοήθημα αυτό το δικαιούνται οι ασφαλισμένοι των παρακάτω κατηγοριών:

Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες
Γυναίκες, θύματα έμφυλης ή και ενδοοικογενειακής βίας
Άτομα που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας (Αποφυλακισθέντες), εφόσον η ποινή τους ήταν ίση ή μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, δεν διακόπηκε με τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης και έχουν θετική εισήγηση της κοινωνικής λειτουργού ή του Διευθυντή του σωφρονιστικού καταστήματος, εάν δεν υπάρχει σε αυτές Κοινωνική Υπηρεσία.
Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την έννοια της παρ. 3 του άρθρ. 9 του ν.3812/2009 (Α΄ 234). Δηλαδή γονείς που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης του Ειδικού Βοηθήματος «ασκούν εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους».
Θύματα βίας – εμπορίας (θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων της παρ. 8 του άρθρ. 2 του ν. 4430/2016)
Οι προϋποθέσεις χορήγησης του ειδικού βοηθήματος
Διευκρινίζεται όμως για να λάβουν οι παραπάνω ασφαλισμένοι το βοήθημα αυτό θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο επιμέρους Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) με μία εκ των πέντε ως άνω ιδιοτήτων.
Να διατηρούν την ιδιότητα με την οποία έχουν εγγραφεί στο επιμέρους Ψηφιακό Μητρώο και το δελτίο ανεργίας τους να παραμένει ενεργό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.
Να έχουν ασφαλιστεί στον e-EΦΚΑ με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. οποτεδήποτε σε μια περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησής τους, οι δε πραγματοποιηθείσες ημέρες ασφάλισής τους κατά την περίοδο αυτή να μην υπερβαίνουν τις 75.
Ιδιαίτερα για όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας, οι κατ’ ανώτατο όριο εβδομήντα πέντε (75) ημέρες ασφάλισης πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την έναρξη της στερητικής της ελευθερίας ποινής.
Να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 19 του ν. 4921/2022 (Α΄ 75), όπως ισχύει, είτε είναι μακροχρονίως άνεργοι είτε όχι. Επομένως, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, ανεξαρτήτως από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που αποτυπώνονται:

-Άγαμοι και άτομα σε κατάσταση χηρείας χωρίς εξαρτώμενα μέλη 16.000 ευρώ

-Διαζευγμένοι και μέλη οικογενειών που τελούν σε διάσταση 16.000 ευρώ

-Έγγαμοι και άτομα που αποτελούν μέρη συμφώνου συμβίωσης 24.000 ευρώ

-Μονογονείς (άγαμοι, άτομα σε κατάσταση χηρείας, διαζευγμένοι που ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα) 29.000 ευρώ

-Προβλέπονται επίσης προσαυξήσεις στα 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Tο ύψος των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, που αφορά σε όλα τα μέλη της οικογένειας (συζύγου, εξαρτωμένων τέκνων), δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ, ανεξαρτήτως εάν η αίτηση υποβάλλεται από μη ασκούντα επιχειρηματική δραστηριότητα.
Nα μην είναι, εκ παραλλήλου, δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών κατηγοριών τακτικής επιδότησης: αποκλειστικών νοσοκόμων ξεναγών δασεργατών – φορτοεκφορτωτών – εκδοροσφαγέων, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε./ τ. ΕΤΑΑ και ειδικού εποχικού βοηθήματος.
Να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε κατηγορία του Ειδικού Βοηθήματος (ειδικό βοήθημα λήξης ή τρίμηνης αναμονής ή αποφυλακισμένων ή επίσχεσης/διακοπής εργασιών ή με την ίδια ή άλλη εκ των 5 ανωτέρω ιδιοτήτων ευάλωτων ομάδων) εντός των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησής τους.

enikonomia