15 Ιουλίου, 2024

Ανακαίνιση σπιτιού με επιστροφή 3.200 ευρώ – Ποιοί μπορούν να την πάρουν

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις – Για ποιες εργασίες.

Σημαντικό οικονομικό όφελος θα έχουν πλέον όσοι φορολογούμενοι πληρώνουν μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ελαιοχρωματιστές, πλακάδες, σοβατζήδες και άλλους επαγγελματίες που εκτελούν εργασίες επισκευής, συντήρησης και ανακαίνισης των κατοικιών τους ή και άλλων κτισμάτων τους υποχρεώνοντάς τους ταυτόχρονα να εκδίδουν και τις σχετικές αποδείξεις.

Το όφελος αυτό θα προκύπτει από την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 31 του νέου φορολογικού νόμου 5073/2023 με την οποία προβλέπεται ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος έως και 3.200 ευρώ για δαπάνες ανακαίνισης και λειτουργικής αναβάθμισης ακινήτων. Θα είναι δε το όφελος αυτό σε βάθος χρόνου πολύ μεγαλύτερο από την επιβάρυνση που θα υφίστανται οι φορολογούμενοι εξαιτίας της χρέωσής τους με ΦΠΑ 24% κατά την πληρωμή των εν λόγω επαγγελματιών.

Κίνητρο

Η διάταξη αυτή δηλαδή μπορεί τελικά να αποτρέψει πολλούς φορολογούμενους από το να δεχθούν την κλασική συμφωνία που τους ζητούν συνήθως οι επαγγελματίες αυτών των κατηγοριών για μη επιβάρυνση με ΦΠΑ 24% εφόσον δεν κοπεί απόδειξη. Κι αυτό αναμένεται να συμβεί κυρίως στις περιπτώσεις που οι δαπάνες είναι πολύ μεγάλες.

Ο λόγος είναι ότι το ποσό του φόρου εισοδήματος, το οποίο θα γλιτώνει κάθε φορολογούμενος που θα πληρώνει με κάρτα τον επαγγελματία και θα λαμβάνει απόδειξη, θα είναι πλέον πολύ μεγαλύτερο από το ποσό του ΦΠΑ με το οποίο θα επιβαρύνεται για την εργασία του και την αξία των υλικών. Κι αυτό διότι από τον φόρο εισοδήματος θα εκπίπτει το σύνολο της δαπάνης για την εργασία και σημαντικό μέρος της δαπάνης για τα υλικά, ενώ με τη διάταξη που ίσχυε μέχρι 31-12-2023 προβλεπόταν έκπτωση του 40% της δαπάνης μόνο για τις εργασίες. Το ανώτατο όριο ποσού δαπάνης για το οποίο ισχύει η έκπτωση παραμένει στα 16.000 ευρώ, αλλά το χρονικό διάστημα για το οποίο θα μπορεί ο φορολογούμενος να επωφελείται από την έκπτωση αυξήθηκε από 4ετία σε 5ετία.

Δηλαδή, για κάθε δαπάνη για υλικά και εργασίες μέχρι 16.000 ευρώ που θα κάνει στο εξής κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου μέσα σε ένα έτος, το ποσό της δαπάνης αυτής θα κατανέμεται στα επόμενα 5 έτη για να αφαιρεθεί ως έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος των ετών αυτών, ενώ μέχρι τις 31-12-2023 προβλεπόταν ότι το 40% της δαπάνης μόνο για τις εργασίες κατανέμεται στα επόμενα 4 έτη για έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος των ετών αυτών. Έτσι, με το νέο καθεστώς που ισχύει πλέον από την 1η-1-2024, η ανώτατη ετήσια έκπτωση φόρου διαμορφώνεται στα 3.200 ευρώ (16.000 ευρώ / 5 έτη) και αφορά τόσο τα υλικά όσο και τις εργασίες, ενώ μέχρι τις 31-12-2023 διαμορφωνόταν στα 1.600 ευρώ (40% Χ 16.000 ευρώ / 4 έτη) και αφορούσες μόνο τις εργασίες.

Κόφτης

Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στη νέα διάταξη προστέθηκε ένας περιορισμός (κόφτης) ότι η δαπάνη για τα υλικά που αναγνωρίζεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της δαπάνης για τις εργασίες. Ο περιορισμός αυτός θα έχει ως συνέπεια η επιβάρυνση του φορολογούμενου από τον ΦΠΑ να… αποσβένεται δύο χρόνια μετά, κατά την κατανομή της έκπτωσης στα επόμενα πέντε έτη. Δηλαδή, ενώ το συνολικό ποσό φόρου εισοδήματος που μπορεί να γλιτώσει ο φορολογούμενος είναι υπερτριπλάσιο του ΦΠΑ που θα καταβάλει, ο συγκεκριμένος περιορισμός και η κατανομή του οφέλους σε 5 αντί σε 4 έτη καθυστερούν δύο χρόνια την… απόσβεση της πρόσθετης και πρόσκαιρης επιβάρυνσης με τον ΦΠΑ.

Παρ’ όλα αυτά η έκπτωση φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την νέα διάταξη είναι υπερτριπλάσια αυτής που προέκυπτε με την προϊσχύσασα διάταξη, που ουσιαστικά δεν λειτουργούσε ως κίνητρο και είχε μείνει ανενεργή.

Προϋποθέσεις

Προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί η έκπτωση της δαπάνης από τον φόρο εισοδήματος εξακολουθούν να είναι:

1) τα κτίρια να μην έχουν ήδη ενταχθεί ή να μην πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης,

2) οι δαπάνες να αποδεικνύονται με εκδοθείσες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών ή με εκδοθέντα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών,

3) οι δαπάνες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (πιστωτικές ή χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες ή μέσω e-banking κ.λπ.).

Επιλέξιμες δαπάνες

Η έκπτωση φόρου αφορά τις δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες ανακαίνισης και λειτουργικής αναβάθμισης:

1. Ενεργειακές παρεμβάσεις

* Τοποθέτηση θερμομόνωσης.

* Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.

* Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων ώστε να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.

* Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

* Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες), όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.

* Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

* Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

* Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

2. Λειτουργικές-αισθητικές παρεμβάσεις

* Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης.

* Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

* Συντήρηση/επισκευή στέγης.

* Επισκευή τοιχοποιίας/χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων.

* Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης.

* Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα.

* Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

* Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Ελάφρυνση 1.653,33 ευρώ για εργασίες ύψους 2.232 ευρώ με ΦΠΑ

Εστω ότι ένας άλλος φορολογούμενος καλεί έναν πλακά για να τοποθετήσει καινούργιες πλάκες εσωτερικά και εξωτερικά στα δάπεδα της μονοκατοικίας του. Το κόστος των εργασιών ανέρχεται σε 1.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% και η αξία των υλικών σε 800 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%. Αν ο ιδιοκτήτης δεχθεί να μην εκδοθεί καμία απόδειξη από τον εργολάβο και επιλέξει να πληρώσει σε μετρητά όλη τη δαπάνη, θα επιβαρυνθεί συνολικά με 1.800 ευρώ και θα γλιτώσει τα 432 ευρώ του ΦΠΑ 24% που αναλογεί στην καθαρή αξία των 1.800 ευρώ της δαπάνης.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, που ισχύει από την 1η-1-2024, αν η δαπάνη πληρωθεί με κάρτα και εκδοθεί απόδειξη, ο φορολογούμενος θα πληρώσει συνολικά 2.232 ευρώ (1.800 ευρώ + ΦΠΑ 24%) και θα τύχει έκπτωσης φόρου η οποία θα υπολογιστεί ως εξής:

* για τις εργασίες: 1.000 ευρώ + 240 ευρώ ο ΦΠΑ 24% = 1.240 ευρώ

* για τα υλικά: 1/3 Χ 1.240 ευρώ (λόγω του ότι η έκπτωση για τα υλικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της δαπάνης για τις εργασίες) = 413,33 ευρώ

* 1.240 ευρώ για τις εργασίες + 413,33 ευρώ για τα υλικά = 1.653,33 ευρώ.

Η συνολική δαπάνη που θα αναγνωριστεί για έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος θα είναι 1.653,33 ευρώ (1.240 ευρώ για τις εργασίες και 413,33 ευρώ για τα υλικά). Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί σε 5 ισόποσες δόσεις από τον φόρο εισοδήματος των επόμενων 5 ετών. Ετσι, κάθε χρόνο για τα επόμενα 5 χρόνια, από το 2025 έως το 2029, ο φορολογούμενος θα έχει για τη δαπάνη των 2.232 ευρώ που έκανε καταβάλλοντας και τον ΦΠΑ των 432 ευρώ, ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος της τάξεως των 330,66 ευρώ (1.653,33 ευρώ η εκπίπτουσα δαπάνη / 5 έτη).

Ουσιαστικά, η επιβάρυνση με τον ΦΠΑ των 432 ευρώ θα υπερκαλύπτεται από την έκπτωση φόρου των 1.653,33 ευρώ σε βάθος 5ετίας, αλλά ήδη θα υπεραντισταθμίζεται από τον 2ο χρόνο κατανομής της έκπτωσης, όπου το συνολικό όφελος θα έχει φθάσει πλέον τα 661,32 ευρώ (330,66 ευρώ + 330,66 ευρώ).

Σύγκριση

Αν παρέμενε χωρίς τροποποίηση η διάταξη που ίσχυε μέχρι 31-12-2023, ο φορολογούμενος του παραδείγματος θα δικαιούτο έκπτωσης φόρου εισοδήματος ίσης με το 40% μόνο της δαπάνης για τις εργασίες, δηλαδή η έκπτωσή του θα έφθανε μόλις τα 496 ευρώ (40% Χ 1.240 ευρώ) και θα ήταν ελάχιστα υψηλότερη του συνολικού ΦΠΑ των 432 ευρώ που γλιτώνει μη απαιτώντας απόδειξη. Επιπλέον, κατανεμημένη στην επόμενη τετραετία, η έκπτωση των 496 ευρώ θα περιοριζόταν μόλις στα 124 ευρώ ετησίως (496 ευρώ / 4 έτη). Επιβεβαιώνεται δηλαδή και στο παράδειγμα αυτό ότι η διάταξη στη μορφή που είχε μέχρι τις 31-12-2023 δεν παρείχε κανένα κίνητρο, γι’ αυτό και ελάχιστοι έκαναν μέχρι τώρα χρήση της.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Παρεμβάσεις 620 ευρώ με ΦΠΑ, έκπτωση 496 ευρώ

Εστω ότι ένας ιδιοκτήτης κατοικίας καλεί έναν υδραυλικό για να επισκευάσει τις εκτεταμένες ζημιές που έχουν οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του ακινήτου του. Το κόστος των εργασιών ανέρχεται σε 300 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% και η αξία των υλικών σε 200 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%. Αν ο ιδιοκτήτης δεχθεί να μην εκδοθεί καμία απόδειξη από τον υδραυλικό και να πληρώσει σε μετρητά τη δαπάνη, θα επιβαρυνθεί με 500 ευρώ και θα γλιτώσει τα 120 ευρώ του ΦΠΑ. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, αν η δαπάνη πληρωθεί με κάρτα και εκδοθεί απόδειξη, ο φορολογούμενος θα πληρώσει συνολικά 620 ευρώ (500 ευρώ + ΦΠΑ 24%) και θα τύχει έκπτωσης φόρου η οποία θα υπολογιστεί ως εξής:

* για τις εργασίες: 300 ευρώ + 72 ευρώ ο ΦΠΑ 24% = 372 ευρώ

* για τα υλικά: 1/3 Χ 372 ευρώ (λόγω του ότι η έκπτωση για τα υλικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της δαπάνης για τις εργασίες) = 124 ευρώ

* 372 ευρώ για τις εργασίες + 124 ευρώ για τα υλικά = 496 ευρώ.

Η συνολική δαπάνη που θα αναγνωριστεί για έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος θα είναι 496 ευρώ (372 ευρώ για τις εργασίες και 124 ευρώ για τα υλικά). Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί σε 5 ισόποσες δόσεις από τον φόρο εισοδήματος των επομένων 5 ετών. Ετσι, κάθε χρόνο για τα επόμενα 5 χρόνια, από το 2025 έως το 2029, ο φορολογούμενος θα έχει για τη δαπάνη των 620 ευρώ που έκανε καταβάλλοντας και τον ΦΠΑ των 120 ευρώ, ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος της τάξεως των 99,20 ευρώ (496 ευρώ η εκπίπτουσα δαπάνη / 5 έτη).

Ουσιαστικά, η επιβάρυνση με τον ΦΠΑ των 120 ευρώ θα υπερκαλύπτεται από την έκπτωση φόρου των 496 ευρώ σε βάθος 5ετίας αλλά ήδη από τον 2ο χρόνο κατανομής της έκπτωσης, όπου το συνολικό όφελος θα έχει φθάσει πλέον τα 198,4 ευρώ (99,2 ευρώ + 99,2 ευρώ).

Σύγκριση

Αν παρέμενε χωρίς τροποποίηση η διάταξη που ίσχυε μέχρι τις 31-12-2023, ο φορολογούμενος του παραδείγματος θα δικαιούτο έκπτωσης φόρου εισοδήματος ίσης με το 40% μόνο της δαπάνης για τις εργασίες, δηλαδή η έκπτωσή του θα έφθανε μόλις τα 148,80 ευρώ (40% Χ 372 ευρώ) και θα ήταν ελάχιστα υψηλότερη του συνολικού ΦΠΑ των 120 ευρώ που γλιτώνει μη απαιτώντας απόδειξη. Επιπλέον, κατανεμημένη στην επόμενη τετραετία, η έκπτωση των 148,80 ευρώ θα περιοριζόταν μόλις στα 37,20 ευρώ ετησίως (148,80 / 4 έτη). Ουσιαστικά, η διάταξη στη μορφή που είχε μέχρι 31-12-2023 δεν παρείχε κανένα κίνητρο, γι’ αυτό και ελάχιστοι έκαναν μέχρι τώρα χρήση της, αφού ο ΦΠΑ που πλήρωνε ο φορολογούμενος επιστρεφόταν σ’ αυτόν μετά από 4 χρόνια!

Πηγή: eleftherostypos.gr